Jenis-Jenis Kitab Hadis

Jenis-Jenis Kitab Hadis Kitab-kitab hadis terbagi ke dalam beberapa bentuk dan jenis yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan fungsi disusunnya kitab tersebut. Berikut ini jenis-jenis kitab hadis yang digunakan oleh umat Islam.

1. Kitab Jami’

Kitab jami‘ adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis berkenaan dengan bidang akidah, hukum, adab, tafsir, tarikh dan sejarah hidup. Kitab hadis Sahih al-Bukhari merupakan salah satu kitab yang digelari kitab jami‘. Sebuah kitab hadis disebut dengan jami’ bila mengandung sekurang-kurangnya 8 bidang yaitu: (1) akidah; (2) hukum; (3) sikap hidup orang-orang saleh; (4) adab; (5) tafsir; (6) tarikh; (7) al-fitan, yaitu fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman dan (8) manakib, yaitu pemaparan tentang biografi dan keistimewaan seseorang, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, tabiin, Ahlul Bait dan istri-istri Rasulullah saw. Kitab-kitab hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah Sahih al-Bukhari, Jami’ at-Tarmizi, Sahih Muslim, Misykat al-Masabih, Jami’ Sufyan as-Sauri, Jami’ Abdur Razzaq bin Hammam as-San’ani, Jami’ ad-Darimi dan lain-lain.

2. Kitab as-Sunan atau al-Ahkam

Kitab sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih yang bermula dari bab thaharah, shalat dan seterusnya. Namun demikian, di dalam kitab sunan sendiri tidak hanya dimuat hukum-hukum normatif tetapi juga persoalan-persoalan lainnya. Contoh kitab-kitab yang termasuk kategori ini ialah Sunan an-Nasa’i, Sunan at-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan ad-Duruqutni dan Sunan Abi Ali bin as-Sakan.

3. Kitab Musnad

Kitab musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Biasanya dimulai dengan nama sahabat yang pertama kali masuk Islam atau disesuaikan dengan urutan abjad. Misalnya Imam Ahmad yang menulis musnad telah mendahulukan hadis-hadis Abu Bakar dari pada sahabat yang lain.

4. Kitab Mu’jam

Istilah mu’jam tidak hanya digunakan dalam ilmu hadis. Istilah ini kadang digunakan untuk disiplin ilmu keislaman lainnya. Secara bahasa, kata mu’jam bermakna kamus dan bukan bermakna penulisan hadis. Ada juga yang menyebut mu’jam itu sebagai kamus geografi yang menjelaskan geografi suatu tempat seperti Mu’jam al-Buldan oleh Yaqut al-Hamawi atau biografi seorang tokoh seperti al-Mu’jam fi Atar Muluk al-‘Ajam. Kitab mu’jam disusun berdasarkan tertib huruf abjad atau mengikuti susunan nama guru-guru mereka, baik nama asli maupun julukan, sesuai dengan tertib huruf abjad. Selain itu, mu’jam hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi saw sebanyak mungkin, tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Kitab-kitab hadis yang termasuk dalam kategori ini ialah Mu’jam at-Tabrani, Mu’jam al-Kabir, Mu’jam as-Suyuti dan Mu’jam as-Sagir, Mu’jam Abi Bakar, Mu’jam Ibnu Mubarak dan sebagainya.

5. Kitab Rasail

Kitab rasail adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan suatu perkara atau tema tertentu, seperti Raf’u al-Yadain karya Iman Bukhari. Dalam kitab ini, Imam Bukhari mengemukakan hadis-hadis tentang mengangkat tangan tanpa membahas kedudukannya, apakah ada yang mansukh, syaz, mujmal atau lainnya. Contoh-contoh lainnya adalah kitab Juz an-Niyyah oleh Ibnu Abi ad-Dunya, Juz al-Qira’ah Khalfa al-Imam oleh al-Baihaqi, Juz Fadail Ahl al-Bait oleh Abu al-Husin al-Bazzar, Juz al-Munziri fi Man Gufira Lahu Ma Taqaddama min Zanbihi, Juz Asma’ al-Mudallisin dan Juz A’mal al-Yaum wa al-Lail.

6. Kitab Mustadrak

Kitab mustadrak adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak. Contohnya kitab Mustadrak al-Hakim yang diterbitkan sebanyak 4 jilid. Hadis-hadis dalam kitab ini dihimpun berdasarkan syarat-syarat yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kitab ini tidak boleh dibaca begitu saja, tetapi harus didampingi kitab takhrijnya yang ditulis oleh adz-Dzahabi. Diantara contoh kitab mustadrak yang lain adalah Mustadrak Hafiz Ahmad al-Maliki.

Sumber:

Buku “Mengenal Kitab-Kitab Hadis” karangan Dzulmani penerbit Pustaka Insan Madani, 2008

Advertisements

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: